Pedagógus szolgálati emlékérem átadás 2021

2021.10.02

Pálné Boldizsár Erika- iskolánk elismert, megbecsült, szeretett pedagógusa.

40 éve foglalkozik az alsó tagozatos kisdiákok oktatásával, nevelésével. 1978.09.01. napján kezdte pályafutását.

A Bőcsi Általános Iskolában, majd az 1. Sz. Általános Iskolában, Alsózsolcán tanított, majd 1987.08.16 - tól a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája lett az otthona.

A négy évtized alatt számos gyermekkel ismertette meg a betűk és a számok világát, formálta, alakította személyiségüket. Feladatait példamutatóan végzi. Határozott, céltudatos, kitartó. Munkáját a hivatástudat és az igényesség jellemzi. Fáradhatatlan munkabírással teszi a dolgát.

A tanítási órákon ötletes, gyermekközpontú, modern tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz. Változatos módszerekkel támogatja a tanulókat a tudás megszerzésének útján. Használható tudással látja el őket. Igyekszik a gyermekekből a legjobb teljesítményt előcsalogatni. Nagy gondot fordít a tehetséges tanulók azonosítására, fejlesztésére. Pályafutása során sok gyermeket készített fel különböző tanulmányi versenyekre, ahol versenyzői mindig eredményesen szerepeltek, sok előkelő helyezést értek el.

Az oktatás mellett fontos terület számára a nevelés, a gyermekek személyiségének fejlesztése. Törekszik a nyugodt, biztonságos légkör kialakítására. Igyekszik megteremteni, hogy a tanulók az iskolában is otthonosan, családi hangulatban töltsék az időt. Nagy hangsúlyt fektet a közösségfejlesztésre is. A szülőkkel jó partnerkapcsolatot ápol a gyermekek fejlődésének, előmenetelének érdekében.

Pályafutását sokirányú iskolai tevékenység jellemzi:

Gyakran szervez iskolán kívüli programokat a tanulók igényeinek, életkori sajátosságainak megfelelően.

Néptánc szakkört vezet. Táncpedagógusként célja a népi hagyományok megőrzése, és megismertetése a gyerekekkel. Tanítványaival sikeresen szerepelnek különböző rendezvényeken.

Intézményünk hagyományaihoz igazodva, szívesen vállalja az iskolai rendezvények, ünnepi műsorok szervezését, lebonyolítását.

Rendszeresen részt vesz nyári táborok, erdei iskolák szervezésében, lebonyolításában. Megannyi élmény részeseivé tette a gyermekeket.

Sok éven keresztül eredményesen látta el a DÖK vezető szerepét. Mindig arra törekedett, hogy élményszerűvé varázsolja az iskolai életet.

Több alkalommal részt vett Comenius projektmunkában, nemzetközi partneriskolákkal együtt dolgozva.

Jelenleg iskolánk alapítványának elnökeként tevékenykedik.

Harmonikus kapcsolatban dolgozik kollégáival. Sok segítséget nyújt pályakezdő és már gyakorló kollégáknak egyaránt. Jó, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör, és emberi kapcsolatok kialakítására törekszik. Elismerésre méltó a munkához való hozzáállása, a gyermekekért végzett önfeláldozó munkája. A rábízott feladatokban mindig odafigyelő, kitartó. Minden területen a fejlődés lehetőségét keresi. Olyan pedagógus, aki szakmai munkájával nemcsak a gyerekek szeretetét, ragaszkodását vívja ki, hanem a szülők, és a kollégák tiszteletét is.

Pályafutása, embersége, gyermekszeretete példaértékű!

Magatartásával, munkabírásával példát mutat a diákjainak, pedagógus társainak. Ötleteivel, kreativitásával nagyban hozzájárult, hogy mindig megújulni képes, a kihívásoknak megfelelni tudó közösség legyen a Rónai Ferenc Tagiskola.

Szabadfalvi Lászlóné 1981.07.15 -től egy évig a tiszalúci Művelődési Házban, majd 1991-ig az általános iskolában dolgozott, mint tanító.

1991.08.16. napjától a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája megbecsült tanítója és alsós munkaközösség-vezető, aki kimagasló, meghatározó tagja a nevelőtestületnek.

Pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása mindig kifogástalan, példaértékű volt. Megbízható, precíz, pontos, önmagával és másokkal szemben is egy nagyon magas mércét felállító ember, aki munkájára minden területen nagyon igényes.

A tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges és lemaradó tanulókkal való foglalkozásban az eredményesség. Megbízható igényességgel tanítja, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának és érzelmi intelligenciájának köszönhetően - melyek felelősséggel, igazságérzettel párosulnak - mindig a tanulók, a gyermek érdekeit tartja a legfontosabbnak. Kiáll az igazáért és igyekszik a konfliktushelyzeteket kompromisszumokkal megoldani.

Az oktatás színvonala legnagyobb mértékben a pedagógustól függ. Ő vitte iskolánk hírnevét, büszkék lehetünk rá. Foglalkozásait az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás jellemzi. A tanítási óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a lényegre törés, a gyermekekkel szemben támasztott igényesség határozza meg. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel nevel és oktat tanulót, szülőt és kollégát egyaránt.

Érett személyiség kiváló szaktudással. Megfelelő humorral rendelkezik. Az erkölcsi tartása kifogástalan. Tanár-diák kapcsolatait kölcsönös tisztelet határozza meg. Harmonikus, kiegyensúlyozott személyiség jó irányító képességgel. Választékosan, megfontoltan beszél, akinek jó hallgatni az élményeit, tanácsait. Diákjairól kedvezően vélekedik, mellettük kiáll. Tanítási tapasztalata, pedagógiai ismerete széles. Hivatástudata kiemelkedő. Eredményességeit folyamatosan nyomon követhetjük, a tehetséggondozás mindig fontos szerepet töltött be a pályája során. Egyfajta iránytűt ad a gyermekek kezébe, amelynek segítségével kitűnően megállhatják helyüket. Megteremti azokat az alkalmakat, amelyekben a tanulási folyamat domináns eleme a diák lehet, aki új ismereteket, új szempontokat hozhat a megértés kölcsönös fejlődésében. A szabadidő önképzéssel való eltöltésének sokféle formáját mutatja meg. Mindig is gyermekközpontú személyiség volt, aki a szülői közösség bevonását is gyakran alkalmazza.

A modern oktatástechnikai eszközöknek állt elébe, fejlesztette magát, magabiztosan elsajátította.

Igazságos, jól tanít, élvezetesen tart órákat, érdekesen magyaráz. Olyan ember, akire fel lehet nézni. Személy szerint büszke vagyok, hogy együtt dolgozhatunk évek óta.

Magatartásával, munkabírásával példát mutat a diákjainak, pedagógus társainak. Ötleteivel, kreativitásával nagyban hozzájárult, hogy mindig megújulni képes, a kihívásoknak megfelelni tudó közösség legyen a Rónai Ferenc Tagiskola.