Két tanítási nyelvű rendszer bemutatása

Iskolánk tanulóit a magyar - angol két tanítási nyelvű speciális tanterv szerint oktatjuk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az idegen nyelvet, hanem a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk.

Célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegye őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára. A tanulók heti 5 angolórán kívül minden évfolyamon három tantárgyat tanulnak angol nyelven.

1. osztály: Ének, rajz, technika

2. osztály: Ének, rajz, technika

3. osztály: Ének, rajz, környezetismeret

4. osztály: Ének, rajz, környezetismeret

5. osztály: Történelem, természetismeret, célnyelvi civilizáció (országismeret)

6. osztály: Történelem, természetismeret, célnyelvi civilizáció (országismeret)

7. osztály: Történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció (országismeret)

8. osztály: Történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció (országismeret)

Hetente egy anyanyelvi lektoros órán is részt vesznek tanulóink a negyedik évfolyamtól kezdődően.

A program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven történő tanulása egyidejűleg kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A készségtárgyak (rajz, ének, technika) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, különböző technikák megismerése, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást.

A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni szóban és írásban egyaránt.

Megvalósul a tantárgyak közötti koncentráció, az új információk és témák sokasága által a környezetismeret, természetismeret, földrajz, történelem és az angol kultúra oktatásának bevezetésével jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen leteszi a nyelvvizsgát (az iskolánk keretei közötti szervezésben). A két tanítási nyelvű program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása.